Menu

Toruński Okręgowy Związek
Żeglarski

87- 100 Toruń
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1
Przystań Toruń, pokój 222

tel./fax 56 622 80 12
E-mail: biuro@tozz.org.pl

Nr konta:
86 1160 2202 0000 0000 5530 5552

Dni i godziny pracy Biura TOZŻ -
czwartek 16:30 - 20:00

Partnerzy<<< wstecz

KUJAWSKO – PAŁUCKA OPERACJA ŻAGIEL – 2023 JACHTÓW KABINOWYCH KLASY OMEGA

Dodano: 2023-07-11 11:03:02 Czytano: 20
YACHT KLUB POLSKI INOWROCŁAW zaprasza do udziału w regatach: „KUJAWSKO – PAŁUCKIEJ OPERACJI ŻAGIEL – 2023 JACHTÓW KABINOWYCH KLASY OMEGA” w ramach których, odbędą się Regaty o „BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ JEZIORA MIELNO.
1.  TERMIN REGAT:  
12 - 13 sierpień 2023 r.

2.  MIEJSCE REGAT:  
Ośrodek Żeglarski YKP INOWROCŁAW w Łącku k / Pakości.

3.  PRZEPISY - zasady rywalizacji:
Regaty rozgrywane będą w/g:
-    przepisów Regatowych  Żeglarstwa ISAF 2021 - 2024,
-    zawiadomienia o regatach,
-    instrukcji żeglugi,

4. PODZIAŁ NA KLASY:
    Zasady podziału na klasy są ustalone w tabeli współczynników Vp dla jachtów seryjnych (typowych)
    lub obliczane według wzoru dla jachtów nietypowych – zgodnie z Przepisami Pomiarowymi
    Jadnokadłubowych Jachtów Kabinowych. Formuła PZŻ  2021– 2024.
    W regatach klasyfikowane będą następujące klasy (przy minimum 3 jachty w klasie) :
-    Klasa T – 1 o wartości współczynnika Vp do 4,30
-    Klasa T – 2 o wartości współczynnika Vp od 4,31 do 4,65
-    Klasa T – 3 o wartości współczynnika Vp od 4,66 do 5,10
-    Klasa OMEGA (z załogą 3 lub 4 osobową) bez podziału na klasę SPORT i klasę STANDARD
z możliwością używania spinakera.
-    Klasa „WOLNA” – jachty, które nie zostały zakwalifikowane do klasy T-1, T-2 i T-3.

W regatach jachty kabinowe mogą stosować tylko ożaglowanie podstawowe (używanie genakera
i spinakera jest zakazane dla klas T-1, T-2 i T-3).
W klasach kabinowych wymagana jest załoga minimum 2 osoby.
Zabrania się demontażu i wynoszenia z jachtu balastu, materacy, pokryw bakist oraz elementów stałej
zabudowy wnętrza.

W regatach O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ J. MIELNO” mogą brać udział jachty bez względu na klasę,
oprócz jachtów wielokadłubowych i desek z żaglem..
Sposób przeprowadzenia regat O Błękitną Wstęgę: - rozegrany zostanie jeden wyścig ze startu wspólnego.

5.  ZGLOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA:
     5.1. - wstępne zgłoszenia, prosimy przesyłać na adres  organizatora na dwa tygodnie przed terminem regat,
            - zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu poprzedzającym pierwszy wyścig w godz.17.00-20.00
   i w dniu rozpoczęcia regat w godz. 08.00 – 09.00,
            - sprawdzenie danych jachtu do wyliczenia współczynnika Vp przez Sędziego Technicznego odbywać
   się będzie w godz. 15.00 - 20.00 w dniu poprzedzającym regaty i w dniu regat w godz. 08.00-09.00,
 
       5.2. - do zgłoszenia do regat wymagane będzie:
                1. dowód opłacenia wpisowego w kwocie 60,- zł (przelewem  na konto sklep YKP
                    INOWROCŁAW lub na rachunek Klubu nr 79 1090 1069 0000 0000 0701 4118),
                2. do zgłoszenia można dołączyć licencję amatorską/sportową PZŻ i ubezpieczenie OC.

6. PROGRAM REGAT;

1)    11 sierpień (piątek):
- godz. 17:00 – 20:00  przyjmowanie zgłoszeń,
            - imprezy towarzyszące (ognisko, spotkania towarzyskie).
2)    12 sierpień  (sobota):
- godz. 10:00 uroczyste otwarcie regat,
       - godz. 11:00 przewidywany start do I – go  wyścigu,
       - godz. 15:00 posiłek,
       - godz. 16:00 przewidywany start do kolejnego wyścigu,
            - godz. 20:00 imprezy towarzyszące (koncerty zespołów muzycznych)                        
3)    15 sierpień (niedziela):
- godz. 10:00 start do kolejnego wyścigu,
- godz. 12:00 start do regat „O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ J. MIELNO” ,
- godz. 14:00 posiłek,
       - godz. 15:00 – 15:30 przewidywane ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie regat.
 
7. SYSTEM PUNKTACJI:
          - punktacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą małych punktów,
              - regaty będą uznane za ważne przy rozegraniu 3 wyścigów,
                 - nie ogranicza się górnej ilości wyścigów – przy ilości powyżej trzech wyścigów najgorszy wynik
                    będzie odliczany,
              - w wynikach końcowych regat nie będą sklasyfikowani sternicy, którzy nie ukończyli żadnego    
                wyścigu, ale zgodnie z przepisami regatowymi byli w wyścigu i wystartowali,
            - wyścig zostanie uznany za ważny, jeżeli w klasie będą startowały minimum 3 jachty.
     
8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI:
            - zawodnicy otrzymają instrukcję żeglugi przed startem do I – go wyścigu,
            - lista startujących załóg w poszczególnych klasach zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń
              przed pierwszym wyścigiem,
         
9. NAGRODY:
            - organizator zapewnia nagrody dla zwycięzców w poszczególnych klasach,
                 - ewentualne dodatkowe nagrody zostaną rozlosowane wśród sterników pozostałych jachtów
                   uczestniczących w regatach.

10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
      Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej
      odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem
      w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności wykonana lub
      niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności
      za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikająca z udziału w regatach.

11. PRAWO DO WIZERUNKU:
      Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku
      przez Organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regatach
      oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12. PROTESTY:
      Protesty na właściwych formularzach, winny być złożone w sekretariacie Komisji Sedziowskiej.
      Koniec czasu protestowego (0,5 h) zostanie podany w komunikacie KS. Czas i miejsce rozpatrywania,
      jak również zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują jako
      strona lub są zgłoszeni jako świadkowie podane będzie oddzielnym komunikatem wciągu 15 min.
      po upływie czasu protestowego.

13. STERNIK JACHTU i załoga:
      Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania
      urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.
      Podczas wyścigu na jachcie powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga
      Zmiana zawodnika jest niedozwolona bez uprzedniej pisemnej zgody Komisji Regatowej.

14. OZNAKOWANIE JACHTÓW:
      Startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące w postaci numeru
      lub nazwy umieszczonego na żaglu i burtach jachtu.

15. DANE OSOBOWE:
      Osoby uczestniczące w regatach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach
      związanych z przeprowadzeniem regat. Wyniki rywalizacji oraz zarejestrowane podczas regatach
      materiały fotograficzne i filmowe mogą zostać opublikowane w zasobach publicznych Organizatora
      oraz w innych mediach publicznych.

16. OCHRONA ŚRODOWISKA:
 Jacht, którego załoga wyrzuci śmieci do wody może być ukarana przez KR dyskwalifikacją.
 Przystań wyposażona jest w wystarczającą ilość koszy i pojemników na śmieci.

17. INNE:            
 Organizator zapewnia za dodatkową opłatą 40,- zł posiłek w pierwszym i drugim dniu Regat.
      Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z dotacji Miasta Inowrocław, Gminy Pakość
 i Starostwa Inowrocławskiego.        

           Telefony kontaktowe:
                 - Komandor Klubu tel. 602 251 190,
                 - V-ce Komandor Kol. Mariusz Włodarczak tel. 608 377 966,
                 - Sekretarz Klubu Kol. Lidia Owedyk tel. 600 397 677,
            - Bosman Kol. Przemysław Górny tel. 515 168 550.